Woo Floating Cart v1.6.5 – Plugin tạo nút giỏ hàng web WordPress

Giỏ hàng nổi tương tác cho WooC Commerce trượt vào khi người dùng quyết định mua một mặt hàng. Hoàn toàn tùy biến ngay từ WordPress Customizer với Live Preview. Sản phẩm, số lượng và giá cả được cập nhật ngay lập tức thông qua Ajax.

Video demo Plugin Woo Floading Cart

Download Plugin Woo Floating Cart v1.6.5