Advanced iFrame Pro v2020.3 – Plugin chèn IFrame chuyên nghiệp cho WordPress

Bao gồm nội dung theo cách BẠN thích trong iframe có thể ẩn và sửa đổi các thành phần và chuyển tiếp tham số. Bạn cũng có thể nhúng nội dung trực tiếp hoặc hiển thị một phần của iframe.

Download Plugin iFrame Pro V2020.3